5 Yen Japanese Golden Coin 1892

5 Yen Japanese Golden Coin
Japanese Gold Coin 5 Yen
buy sell Japanese gold coins Japan
Japanese Gold Coins - 5 Yen
5 Yen Japanese Gold Coin, dated 1892 (Meiji Era Year 25).
Gold Content of .2411 troy ounces