Turkish Gold Coins 100 Kurush Gold Coin, 1293 (34).

100 Kurush Turkish Gold Coin
Turkey 100 Kurush Gold coin
Turkey Gold 100 Kurush Coin
Turkish Gold Coins - 100 Kurush
GOLD COINS OF TURKEY 100 KURUSH 1293(34) GOLD COIN CONTAINS .2127 OUNCES OF PURE GOLD.